Ogłoszenia

Teatr Muzyczny w Lublinie ogłasza:

CASTING

na główne role męskie do planowanej premiery baletu "Romeo i Julia" Sergiusza Prokofiewa

Poszukujemy tancerzy do ról męskich: Mercutia, Romea i Tybalta

Zgłoszenia (CV i list motywacyjny) prosimy wysyłać do dnia 10 czerwca 2016 r. na adres: sekretariat@teatrmuzyczny.eu

Casting


Teatr Muzyczny w Lublinie ogłasza:

NABÓR DO ZESPOŁU CHÓRU

Kogo szukamy?

Głosów męskich (bas, baryton, tenor) z prezencją i zacięciem scenicznym.

Czego wymagamy od kandydatów?

- predyspozycji głosowych i aktorskich;
- przygotowania muzycznego;
- doświadczenia chóralnego;
- dyspozycyjności.

Co oferujemy?

- atrakcyjną pracę sceniczną w profesjonalnym teatrze
- możliwość rozwoju
- pracę na pełen etat lub umowę o dzieło
- kontakty z wybitnymi artystami
- zdobycie doświadczenia w pracy artystycznej

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV na adres sekretariat@teatrmuzyczny.eu lub na adres korespondencyjny Teatru.

Skontaktujemy się w wybranymi osobami w celu umówienia się na przesłuchanie, podczas którego kandydat zaprezentuje jeden utwór muzyczny w języku polskim.

*Nabór ma charakter bezterminowy, o kolejności zaproszeń na przesłuchania oraz zakończeniu naboru decydować będzie kolejność i ilość zgłoszeń.

 

Audycje Baletowe Teatr Muzyczny w Lublinie

Audycje do zespołu baletowego

Teatr Muzyczny w Lublinie ogłasza nabór do zespołu baletu. Poszukujemy: solistów, koryfejów oraz tancerzy zespołowychAudycje odbędą się w dniu 4 stycznia 2016 r. godz. 13:00 w siedzibie Teatru Muzycznego w sali 136. 

Przebieg audycji:
- udział w lekcji tańca klasycznego
- prezentacja przygotowanej wariacji w dowolnej technice tańca (prosimy przygotować własne nagranie)


Nadsyłanie zgłoszeń

Prosimy o wysłanie CV wraz ze zdjęciem oraz danymi kontaktowymi (telefon, e-mail)  mailowo na adres sekretariat@teatrmuzyczny.eu lub pisemnie na adres:

Teatr Muzyczny w Lublinie
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-029 Lublin

z dopiskiem: Audycje do zespołu baletowego

OGŁOSZENIE

Teatr Muzyczny w Lublinie zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na:

1. Wymianę tapicerki w oparciach i siedziskach 354 foteli oraz wymianę tapicerki w bokach 60 foteli.

Fotel ma następujące wymiary: wysokość 950 mm, szerokość osiowa ok. 550 mm, głębokość po złożeniu 450 mm. Tkanina z której ma być wykonane obicie musi posiadać atesty potwierdzaj±ce produkt jako trudno-zapalny. Tkania w kolorze czerwonym, bordowym.

2. Produkcję oraz dostawę i montaż strapontenów do foteli- 60 szt.

Tkanina z której ma być wykonane siedzenie musi posiadać atesty potwierdzaj±ce produkt jako trudno-zapalny. Tkania w kolorze czerwonym, bordowym.

Fotele można obejrzeć w siedzibie Teatru Muzycznego w Lublinie, ul. M. Curie-Skłodowskiej 5.

Termin składania ofert: 03.11.2015 r. Wraz z ofertą prosimy o dostarczenie próbek materiałów. 


 

Audycje do zespołu baletowego

Teatr Muzyczny w Lublinie ogłasza nabór do zespołu baletu. Poszukujemy: solistów, koryfejów oraz tancerzy zespołowychNabór odbędzie się w dwóch etapach:


Etap I - do 23 października 2015 r.

Nadsyłanie zgłoszeń

Prosimy o wysłanie CV wraz ze zdjęciem oraz danymi kontaktowymi (telefon, e-mail)  mailowo na adres anna.rekas@teatrmuzyczny.eu lub pisemnie na adres:

Teatr Muzyczny w Lublinie
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-029 Lublin

z dopiskiem: Audycje do zespołu baletowego


Etap II - 28 października 2015 r. godz. 10:00

Audycje w Teatrze Muzycznym

O zakwalifikowaniu do II etapu wybrane osoby powiadomione zostaną telefonicznie. 
Przebieg audycji:
- udział w lekcji tańca klasycznego
- prezentacja przygotowanej wariacji w dowolnej technice tańca (prosimy przygotować własne nagranie)


 

Lublin, dnia 29.11.2013r.

Zaproszenie do składania ofert

na dostawę dzwonków symfonicznych i dzwonów rurowych.

Teatr Muzyczny w Lublinie (Zamawiający)zaprasza wykonawców do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro prowadzonym poza ustawa z dnia 29 styczna 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.), w przedmiocie zamówienia „Dostawa  dzwonków symfonicznych i dzwonów rurowych”.

1.  Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, uprzednio nieużywany i niebędący przedmiotem wcześniejszych ekspozycji. Szczegółowe parametry techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku Nr 1.

2.  Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 10 dni od dnia podpisania umowy.

3.  Szczegółowe warunki dotyczące realizacji zamówienia, w tym m.in: termin i warunki płatności, termin dostawy, itp., zawarte są w Załączniku nr 3 (wzór umowy).

4.  Składając ofertę należy:

1) uzupełnić Formularz ofertowy (Załącznik Nr 2) o parametry oferowanego sprzętu,

2) podpisać Formularz ofertowy (Załącznik Nr 2) przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania w imieniu Wykonawcy w zakresie jego praw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.

5.  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 5.12.2013r. do godz. 12,00 za pomocą:

1) e-mail: sekretariat@teatrmuzyczny.eu, lub

2) poczty na adres: ul. Grenadierów 13 Lublin 20-331 , lub

3) osobiście ul. Grenadierów 13 Lublin 20-331 .

6. Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest: Paweł Majsiej tel. 81 532-76-13 wew. 39

UWAGA:

- Dopuszczamy również oferty na dzwony rurowe wykonane z chromowanego mosiądzu.

- W związku z dużym zainteresowaniem składaniem ofert w niniejszym zamówieniu informujemy, że jest możliwość składania i poprawiania ofert do dnia 5.12.2013r. do godz. 16:00.

ROZSTRZYGNIĘCIE:

W odpowiedzi na zaproszenie wpłynęło 5 ofert od firm: Piano Center Polska Sp.z o.o., „Music Media” Kombinat Muzyczny, „Gamuz” J. Stolarzewicz-Gacka, P. Gacka Sp.J. , „Ragtime” Sp. J. Anna i Wojciech Lasek Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe (2 oferty).

Po analizie ofert Zamawiający przyznał zamówienie firmie Piano Center Polska Sp.z o.o. Dziękujemy wszystkim zainteresowanym za złożenie ofert.

Teatr Muzyczny w Lublinie​ oraz Akademia Teatralno-Wokalna Jerzego Turowicza​ poszukują Calineczki i księcia Elfów! Liczymy na pomoc w poszukiwaniach! 

Casting Calineczka

Casting

Teatr Muzyczny w Lublinie zaprasza na:

CASTING

do spektaklu: 

TRZY RAZY PIAF

w reżyserii Artura Barcisia

Do udziału w castingu zapraszamy:
- bardzo dobrze śpiewające aktorki
- wokalistki z doświadczeniem scenicznym
 
Inne warunki:
- przedział wiekowy: 19 - 50 lat (trzy różne role)
- warunki głosowe oraz aparycja możliwie zbliżone do Édith Piaf
- umiejętność pracy z mikrofonem
 
Warunkiem udziału w castingu jest przygotowanie minimum 2 zróżnicowanych w charakterze utworów wokalnych z akompaniamentem lub nagranym podkładem muzycznym.
 
Teatr nie zapewnia akompaniatora oraz nie zwraca kosztów podróży i ewentualnego noclegu.
 
Wstępny casting odbędzie się 10 grudnia 2014 r. od godz. 10:00 na scenie Teatru Muzycznego w Lubelskim Parku Naukowo Technologicznym, 
Lublin, ul. Dobrzańskiego 3.
 
Casting z udziałem reżysera Artura Barcisia odbędzie się 11 grudnia 2014 r. w godz. 12:00-15:00  na scenie Teatru Muzycznego w Lubelskim Parku Naukowo Technologicznym, 
Lublin, ul. Dobrzańskiego 3.
 
Zgłoszenia (CV list motywacyjny materiały zdjęciowe) prosimy przesyłać na adres Teatru:
 
- pocztą na adres: Teatr Muzyczny w Lublinie, ul. Grenadierów 13, 20-331-lublin 
- mailem na adres: sekretariat@teatrmuzyczny.eu
do 8 grudnia włącznie

TEATR MUZYCZNY W LUBLINIE ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

NA STANOWISKO KIEROWNIKA CHÓRU

1. Przedmiotem ogłoszenia jest wyłonienie kandydata na kierownika zespołu chóru mieszanegoTeatru Muzycznego w Lublinie i zatrudnienie na minimum dwa sezony artystyczne, poczynając od sezonu 2014/2015

2. Dane Teatru Muzycznego w Lublinie Adres do korespondencji: 20-331 Lublin, ul. Grenadierów 13 Tel: 81 532 76 13 e-mail: sekretariat@teatrmuzyczny.eu

3. Od kandydata na stanowisko kierownika chóru wymaga się:

- ukończonych wyższych studiów – dyrygentura chóralna,
- udokumentowanego doświadczenia w pracy z chórem,
- otwartości i komunikatywności,
- nienagannych zasad współpracy z artystami, pionem administracyjnym i kierownictwem teatru,
- zdolności organizacyjnych na rzecz prowadzonego zespołu,
- podstawowej wiedzy na temat specyfiki pracy w teatrze.

4.Osoba na stanowisku kierownika chóru będzie odpowiedzialna między innymi za:

- przygotowanie zespołu do spektakli i koncertów, zgodnie z programami sezonów artystycznych Teatru Muzycznego w Lublinie,
- codzienne realizowanie prób zespołu,
- prowadzenie przesłuchań kandydatów do pracy w zespole,
- dbałość o należyte przygotowanie zespołu na najwyższym poziomie do realizacji programu artystycznego.

5. Wymagane dokumenty:

- dyplom ukończenia wyższych studiów muzycznych – dyrygentura chóralna,
- CV, list motywacyjny – oferta pracy,
- inne dokumenty potwierdzające minimum 3-letnie doświadczenie w pracy z chórami i uzyskane osiągnięcia.

6. Dokumenty w zamkniętych kopertach prosimy składać do dnia 30 listopada 2014 r. z adnotacją na kopercie „Oferta na stanowisko kierownika chóru".

7. Dyrektor artystyczny w uzgodnieniu z dyrektorem naczelnym może zaprosić wybranych kandydatów na przesłuchania, w trakcie których kandydaci zobowiązani będą do przeprowadzenia pokazowych zajęć z chórem. Podstawą prowadzonych zajęć będą trzy utwory z repertuaru zespołu, których partytury zostaną dostarczone wraz z zaproszeniem. Przesłuchania wówczas odbędą się w siedzibie zamawiającego w uzgodnionych z kandydatami terminach.

8. Dyrektor naczelny zobowiązuje się zawrzeć Umowę o pracę z wybranym kandydatem od listopada 2014 r. na warunkach zgodnych z Regulaminem pracy, wynagradzania i pozostałych świadczeń przyznawanych pracownikom w Teatrze Muzycznym w Lublinie.

9. Statut oraz Regulamin Organizacyjny Teatru Muzycznego w Lublinie są dostępne do wglądu w sekretariacie Teatru.

10. Osobą odpowiedzialną za wyłonienie kandydata i udzielanie wszelkich informacji na temat wymagań jest Dyrektor Artystyczny Piotr Wijatkowski.

11. W przypadku braku wyboru kandydata Dyrekcja Teatru Muzycznego zastrzega sobie prawo do ponownego ogłoszenia naboru ofert.

Lublin, 1 października 2014 r.

Lublin, dnia 29.11.2013r.

Zaproszenie do składania ofert na dostawę skrzyń transportowych

Teatr Muzyczny w Lublinie (Zamawiający) zaprasza wykonawców do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro prowadzonym poza ustawa z dnia 29 styczna 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.), w przedmiocie zamówienia „Dostawa skrzyń transportowych”.

1.  Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, uprzednio nieużywany i niebędący przedmiotem wcześniejszych ekspozycji. Szczegółowe parametry techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku Nr 1.

2.  Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 10 dni od dnia podpisania umowy.

3.  Szczegółowe warunki dotyczące realizacji zamówienia, w tym m.in: termin i warunki płatności, termin dostawy, itp., zawarte są w Załączniku nr 3 (wzór umowy).

4.  Składając ofertę należy:

1) uzupełnić Formularz ofertowy (Załącznik Nr 2) o parametry oferowanego sprzętu,

2) podpisać Formularz ofertowy (Załącznik Nr 2) przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania w imieniu Wykonawcy w zakresie jego praw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.

5.  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 5 grudnia 2013 r. do godz. 12,00 za pomocą:

1) e-mail: sekretariat@teatrmuzyczny.eu, lub

2) poczty na adres: ul. Grenadierów 13 Lublin 20-331 , lub 

3) osobiście  ul. Grenadierów 13 Lublin 20-331.

6. Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest: Paweł Majsiej, tel. 81 532-76-13 wew. 39

UWAGA:

- W związku z dużym zainteresowaniem składaniem ofert w niniejszym zamówieniu informujemy, że jest możliwość składania i poprawiania ofert do dnia 5.12.2013r. do godz. 16:00.

ROZSTRZYGNIĘCIE:

W odpowiedzi na zaproszenie wpłynęły 4 oferty od firm: Athletic sp. z o.o., Paco Cases Sp. z o.o., Ludwimar Case, „Ragtime” Sp. J. Anna i Wojciech Lasek Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe.

Po analizie ofert Zamawiający przyznał zamówienie firmie Athletic sp. z o.o. Dziękujemy wszystkim zainteresowanym za złożenie ofert.

AUDYCJE DO ZESPOŁU BALETOWEGO

Zapraszamy na audycje do zespołu baletowego Teatru Muzycznego w Lublinie, które odbędą się 16 i 17 czerwca 2015 r o godzinie 10:00 w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym przy ul. Dobrzańskiego 3 w Lublinie.

Warunkami udziału będzie obowiązkowe uczestnictwo w lekcji wraz z zespołem baletowym Teatru oraz przygotowanie wariacji w dowolnej technice.

Przed audycją prosimy o przesłanie e-mailem CV na adres: e.juszka@teatrmuzyczny.eu

Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerami telefonów:

510036215 oraz 815348006

Zapraszamy serdecznie!


 

Zakup mobilnej infrastruktury scenicznej niezbędnej do funkcjonowania poza siedzibą Teatru

MKiDNWojewództwo Lubelskie

Informujemy, że Teatr Muzyczny w Lublinie zakończył realizację zadania współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwo Lubelskie pt. Zakup mobilnej infrastruktury scenicznej niezbędnej do funkcjonowania poza siedzibą Teatru. W ramach zadania zakupiona została podestowa scena mobilna wraz z konstrukcją sceniczną, oraz wyposażenie audio w postaci cyfrowego stołu mikserskiego, zestawu mikrofonów do zestawów bezprzewodowych, multikabla, karty dźwiękowej oraz skrzyń transportowych. 

Ogłoszenie

Województwo Lubelskie realizuje projekt pn. „Modernizacja budynku Teatru Muzycznego w Lublinie oraz Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie” w ramach działania 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Całkowity koszt realizacji Projektu: 55 643 724,28 PLN

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 50 033 113,87 PLN

Kwota dofinansowania: 20 013 245,55 PLN.

Niniejszy projekt polegający na modernizacji budynku Teatru Muzycznego w Lublinie oraz Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie obejmuje:

- modernizację funkcjonalną budynku Teatru Muzycznego i Filharmonii,

- modernizacje architektoniczne, konstrukcyjne budynku Teatru Muzycznego i Filharmonii,

- modernizację instalacji w budynku Teatru Muzycznego i Filharmonii,

- modernizację technologii sceny i widowni w Teatrze Muzycznym i Filharmonii,

- przebudowę istniejącej części obiektu - garażu,

- przebudowę istniejącego budynku technicznego.

Rzeczowo modernizacja obejmuje przebudowę dwóch istniejących klatek schodowych, budowę dwóch nowych, przebudowę sal widowiskowych Teatru Muzycznego i Filharmonii, korytarzy, halli i foyer, przebudowę istniejących instalacji, wydzielenie stref pożarowych, zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych i budowlanych obiektu do wymaganych klas odporności ogniowej oraz elementów budynku i zagospodarowania terenu. Jest to niezbędne dla prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania Teatru Muzycznego i Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie.

Przebudowie podlega również strefa pomieszczeń technicznych, tj. pompownie, stacje trafo, śmietnik. Przewiduje się także termomodernizację polegającą na dociepleniu ścian budynku, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej dla dostosowania obiektu do wymogów izolacyjności i ochrony cieplnej.

Lublin: Dostawa reflektorów oświetleniowych z LED-owymi źródłami światła

Numer ogłoszenia: 495464 - 2012; data zamieszczenia: 06.12.2012

Lublin: Dostawa wyposażenia audio w postaci cyfrowego stołu mikserskiego, mikrofonów do systemów bezprzewodowych i wielokabla

Numer ogłoszenia: 492426 - 2012; data zamieszczenia: 05.12.2012

Ogłoszenie nr 327354-2012 z dnia 2012-09-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lublin

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sceny podestowej wraz z akcesoriami i konstrukcją sceniczną dla Teatru Muzycznego w Lublinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna...
Termin składania ofert: 2012-09-13

Lublin: Dostawa sceny podestowej wraz z akcesoriami i konstrukcją sceniczną.
Numer ogłoszenia: 372278 - 2012; data zamieszczenia: 28.09.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 327354 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Muzyczny w Lublinie, ul. M. C. Skłodowskiej 5, 20-029 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 532 76 13, faks 081 532 76 13.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sceny podestowej wraz z akcesoriami i konstrukcją sceniczną..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sceny podestowej wraz z akcesoriami i konstrukcją sceniczną dla Teatru Muzycznego w Lublinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia. Okres gwarancji liczony w miesiącach - minimum 24 miesiące..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.71.12.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ALSPAW Sp. z o.o.,, ul. Batorego 29, 63-400 Ostrów Wielkopolski, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 222756,91 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 152520,00

 • Oferta z najniższą ceną: 152520,00 / Oferta z najwyższą ceną: 245975,40

 • Waluta: PLN.

-----------------------------------------------------

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

----------------------------------------------------------------------------

Lublin: Dostawa sceny podestowej wraz z akcesoriami i konstrukcją sceniczną

Numer ogłoszenia: 327354 - 2012; data zamieszczenia: 03.09.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Muzyczny w Lublinie , ul. M. C. Skłodowskiej 5, 20-029 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 532 76 13, faks 081 532 76 13.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrmuzyczny.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sceny podestowej wraz z akcesoriami i konstrukcją sceniczną.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sceny podestowej wraz z akcesoriami i konstrukcją sceniczną dla Teatru Muzycznego w Lublinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia. Okres gwarancji liczony w miesiącach - minimum 24 miesiące..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.71.12.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 30.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości - 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych). 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu, wpłaca się przelewem na konto Teatru Muzycznego w Lublinie: 44 1240 5497 1111 0010 3488 8941 z dopiskiem - wadium - dostawa sceny podestowej wraz z akcesoriami i konstrukcją sceniczną NAI-3330-01/12. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się dzień i godzinę uznania kwoty wadium na rachunku Zamawiającego. 4.Wadium można wnieść do dnia, w którym upływa termin składania ofert, ale przed nadejściem godziny, do której powinny być złożone oferty. 5.Dokument w formie gwarancji i poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty odpowiadającej wysokości wadium, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 6.W przypadku wniesienia wadium w formie, o której mowa w ust. 2 pkt od 2) do 5) SIWZ, do oferty należy dołączyć dokument w formie oryginału. 7.Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania. 8.Warunki zwrotu i utraty wadium są określone w art. 46 ustawy

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) łącznie, przedmiotem każdego zamówienia była dostawa sceny podestowej wraz z akcesoriami i konstrukcją sceniczną.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.teatrmuzyczny.eu/front/page/get/17/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Teatr Muzyczny w Lublinie ul. M.C. Skłodowskiej 5 20 - 029 Lublin, Sekretariat pokój nr 129.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.09.2012 godzina 13:00, miejsce: Teatr Muzyczny w Lublinie ul. M.C. Skłodowskiej 5, 20 - 029 Lublin, sekretariat pokój nr 129.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  nie

 

--------------------------------------------------------------------------

ZAPYTANIA

--------------------------------------------------------------------------

Zapytanie nr 1:

Czy Zawawiający dopuszcza zastosowanie modyułowych schodów rozsuwanych o identycznym zakresie regulacji wysokości?

Odpowiedź na zapytanie nr 1:

NAI-3330-01/12

                                                                                            Lublin, dnia 7 września 2012 r.

 Wyjaśnienia treści SIWZ

Zamawiający: Teatr Muzyczny w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 5, 20-029 Lublin zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 200 000 Euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „dostawę sceny podestowej wraz z akcesoriami i konstrukcją scenicznąudziela następujących wyjaśnień treści SIWZ:

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułowych schodów rozsuwanych o identycznym zakresie regulacji wysokości? Schody rozsuwane spełniają wszystkie wymagania wyszczególnione w SIWZ, dodatkowo są lżejsze.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułowych schodów rozsuwanych o identycznym zakresie regulacji wysokości.

 

 

           /-/

Krzysztof Kutarski

Dyrektor Naczelny

Teatru Muzycznego w Lublinie

--------------------------------------------------------------------

 

Numer ogłoszenia: 344724 - 2012; data zamieszczenia: 12.09.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 327354 - 2012 data 03.09.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Teatr Muzyczny w Lublinie, ul. M. C. Skłodowskiej 5, 20-029 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 532 76 13, fax. 081 532 76 13.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.
 • W ogłoszeniu jest: nie.
 • W ogłoszeniu powinno być: tak.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4..
 • W ogłoszeniu jest: 13.09.2012 godzina 13:00, miejsce: Teatr Muzyczny w Lublinie ul. M.C. Skłodowskiej 5, 20 - 029 Lublin, sekretariat pokój nr 129..
 • W ogłoszeniu powinno być: 17.09.2012 godzina 13:00, miejsce: Teatr Muzyczny w Lublinie ul. M.C. Skłodowskiej 5, 20 - 029 Lublin, sekretariat pokój nr 129..
-----------------------------------------------------------------------------
NAI-3330-01/12
 
Lublin, dnia 12 września 2012 r.
 
Wykonawcy
 
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ
 
Zamawiający: Teatr Muzyczny w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 5, 20-029 Lublin zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 200 000 Euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „dostawę sceny podestowej wraz z akcesoriami i konstrukcją sceniczną”udziela następujących wyjaśnień i zmienia treści SIWZ:
 
Pytanie:
 
Czy Zamawiający dopuszcza przedstawienie równoważnej Deklaracji Zgodności Jakości i Bezpieczeństwa dla podestów.
 
Odpowiedź:
 
Zamawiający dopuszcza przedstawienie dokumentu równoważnego do Certyfikat jakości i bezpieczeństwa TUV dla podestów, np. Deklaracji Zgodności Jakości i Bezpieczeństwa dla podestów.
 
Zamawiający dokonuje zmiany rozdz. XXI ust. 5 lit g) SIWZ:
 
JEST:
 
„Certyfikat jakości i bezpieczeństwa TUV dla podestów”
 
OTRZYMUJE BRZMIENIE:
 
„Certyfikat jakości i bezpieczeństwa TUV dla podestów lub inny równoważny dokument, np. Deklaracja Zgodności Jakości i Bezpieczeństwa dla podestów”
 
Zamawiający przedłuża termin składania ofert i w związku z tym dokonuje zmian w rozdz. XVII i XVIII SIWZ
 
Koperta powinna być oznakowana następującym tekstem:
 
„Oferta na dostawę sceny podestowej wraz z akcesoriami i konstrukcją sceniczną – [NAI-3330-01/12] - nie otwierać przed dniem 17 września 2012r. przed godz. 14.00. Dostarczyć do pokoju 129 - sekretariat do godz. 13.00 „
 
 
Termin składania ofert:
 
do dnia 17 września2012 r., do godz. 13.00
 
 
Termin otwarcia ofert:
 
Dnia 17 września2012 r., godz. 14.00
 
Zamawiający wprowadza również zmiany w ogłoszeniu:
 
Zmienia pkt IV. 3. ogłoszenia:
JEST:
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
 
OTRZYMUJE BRZMIENIE:
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
 
Zmienia pkt IV.4.4. ogłoszenia:
 
JEST:
13.09.2012 godzina 13:00, miejsce: Teatr Muzyczny w Lublinie ul. M.C. Skłodowskiej 5, 20 - 029 Lublin, sekretariat pokój nr 129
 
OTRZYMUJE BRZMIENIE:
17.09.2012 godzina 13:00, miejsce: Teatr Muzyczny w Lublinie ul. M.C. Skłodowskiej 5, 20 - 029 Lublin, sekretariat pokój nr 129.
 
Pozostałe zapisy SIWZ i ogłoszenia pozostają bez zmian.

Teatr Muzyczny w Lublinie ogłasza:

CASTING DO MUSICALU "ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA"

(muz. Zbigniew Kornecki)

do głównych ról - Ani oraz Gilberta

Kogo szukamy?

 • osób w wieku 18 - 25 lat
 • z predyspozycjami głosowymi i aktorskimi;
 • z przygotowaniem muzycznym;

Casting odbędzie się 6 czerwca 2016 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Teatru Muzycznego w Lublinie przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 5

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV na adres sekretariat@teatrmuzyczny.eu lub na adres korespondencyjny Teatru.

Skontaktujemy się w wybranymi osobami w celu umówienia się na przesłuchanie, podczas którego kandydat wykona piosenę oraz tekst mówiony, na podstawie materiałów do pobrania zamieszczonych poniżej oraz materiałów nutowych przekazanych wybranym kandydatom.

ANIA

GILBERT

 • Tekst do prezentacji
 • Tekst do prezentacji

 

Ten serwis www używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z naszego serwisu jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie cookies (ciasteczek) w zakresie opisanym w polityce prywatności, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.